Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je GOODLY s.r.o. IČ 07669950 se sídlem Radhošťská 1828/12  Praha 3 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Radhošťská 1828/12, Praha 3, 130 00

email: info@goodly.cz

telefon: 608563004

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
 • po dobu požadovanou pro archivaci právními předpisy tam, kde to právní předpisy ohledně v nich uvedených osobních údajů ukládají,
 • po dobu od udělení do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, není-li souhlas udělen na jinou dobu či není-li odvolán dříve, pak po dobu 5
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (další zpracovatelé)

 1. Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby:

Michaela Dvořáková GOODLY – jednatel – IČ 7669950, Dana Davidová – účetní – IČ 74803841

Firma Uloženka – přepravce – IČ 24299162, Firma ComeGate – platební brána – IČ 27924505

 

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR:

 

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte dále právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů. tato práva konkrétně obsahují a uplatníte následovně:

Úprava a doplnění

Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, jaký údaj požadujete upravit či doplnit a z jakého důvodu.

Oprava

V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, jaký údaj požadujete opravit a z jakého důvodu.

Výmaz

Můžete žádat, abychom Vaše údaje vymazali na těch dokumentech, které nejsme povinni podle zákona uchovávat (např. účetní dokumenty). Vaše žádost může být odmítnuta, pokud jsme Vaše údaje povinni spravovat pro účetní či fiskální účely, anebo pro určení, soudní nalezení či výkon našich právních nároků. Není-li dána právě popsaná situace, Vaše osobní údaje vymažeme zejména, pokud: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány; odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a není dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování, vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů; osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právní úpravou; povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis; jedná se osobní údaje osob mladších 16 let. Své právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujte prostřednictvím našeho emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uvedete, jaký údaj požadujete vymazat a eventuálně z jakého důvodu.

Omezení zpracování

Může nastat situace, že namítáte nesprávnost Vašich osobních údajů, či máte za to, že jejich zpracování neprobíhá zcela v souladu s právní úpravou, eventuálně se domníváte, že Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, pro které jsme je získali, nebo po vznesení námitky popsané níže. V takových případech máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím našeho emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, zpracování jakého údaje požadujete omezit.

Vznesení námitky

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu (jak je popsán shora), můžete vznést námitku proti zpracovávání takových Vašich osobních údajů, budete-li k tomu mít důvod. Kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte jakou námitku vznášíte a z jakého důvodu.

Přístup k Vašim osobním údajům

Chcete-li obdržet přesný přehled Vašich osobních údajů, které spravujeme a zpracováváme, kontaktujte nás prostřednictvím našeho emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla a uveďte, že žádáte o zaslání dále uvedených informací, které Vám následně zašleme písemně či elektronicky na adresu uvedenou v takové žádosti. Můžete žádat o sdělení informací o tom, jaké jsou účely zpracování, jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů, kdo jsou příjemci osobních údajů, jaká je doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje uloženy, můžete se dotazovat také na Vaše práva související s Vašimi osobními údaji.

Podání stížnosti

V případě Vašich důvodných pochybností, že Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, kontakty na www.uoou.cz. Před podáním takové stížnosti nás však neváhejte kontaktovat na emailu petr@akbbb.cz nebo písemně na adresu našeho sídla.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména jejich zpřístupnění pomocí hesla či jejich uzamčení do prostor s přístupem pouze oprávněných osob.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

  Váš košík
  Váš košík je prázdnýZobrazit produkty
   Uplatnit kupón